Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter Mölndals roddklubb, organisationsnummer 852000-3826, Rådavägen 38, 431 36 Mölndal (nedan kallad MRK) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att MRK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

MRK behandlar personuppgifter för medlemmar och målsmän för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information m.m) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

MRK hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SR. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

MRK behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Mölndals kommun.


MRK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
Hantering av medlemskap i föreningen
-Föreningsadministration
-Deltagande i föreningens träningsverksamhet
-Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
-Licenshantering
-Ansökan om bidrag
-Sammanställning av statistik och uppföljning
-Utbildningar arrangerade av föreningen
-Kontakt med medlem
-Hantering av nyckelkort och inpassager
-Besök på vår hemsida
-Publicering av material på hemsida och sociala medier


Inbetalad medlemsavgift innebär samtycke om att vi sparar personuppgifter. Vill du ha begränsningar eller motsätter dig att vissa uppgifter, bilder eller filmklipp används åligger det dig som medlem att meddela MRK detta via medlemsregistret@mrk.nu.


Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
MRK har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
MRK kommer att genomföra en bedömning årsvis om personuppgifter och ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i MRK har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida. Saknar du inloggningsuppgifter till IdrottOnline maila till medlemsregistret@mrk.nu och begär inloggningsuppgifter. Om du inte av någon anledning inte har möjlighet att använda IdrottOnline kontakta styrelsen och och begär ett registerutdrag med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.


Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
-Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
-Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
-Om personuppgifterna har behandlats olagligt
-Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
-Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling kontaktar du styrelsen.

Rulla till toppen